Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бузівська громада» (код ЄДРПОУ: 35753436) був реорганізований і увійшов до складу Жашківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Положення про виконком

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бузівської сільської ради

Жашківського району Черкаської області  

від 29.11.2017 року  №2-6/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Бузівської сільської ради

1.Загальні положення.

1.1. Виконавчий комітет (далі – виконком)  Бузівської сільської ради (далі – ради) є виконавчим органом ради, який діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Після закінчення повноважень ради, сільського голови виконком здійснює свої повноваження до сформування його нового складу.

1.2. Виконком утворюється  радою на строк її повноважень.

1.3. Кількісний склад виконкому визначається сільською радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського голови.

1.4. Виконком є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади –  підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.5. Виконком  утворюється у складі відповідно сільського голови, його заступників, керуючого справами (секретаря) виконкому, секретаря ради, старост, керівників виконавчих органів ради та інших осіб.

1.6. До складу виконкому не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

1.7. Очолює виконком сільський голова. Організацію роботи виконкому  забезпечує керуючий справами (секретар) виконкому (далі – секретар виконкому).  У разі відсутності сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконкому забезпечує його перший заступник, у разі його відсутності – секретар виконкому.

1.8. Особи, які входять до складу виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконкому, а також для здійснення своїх повноважень звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

1.9. Структура виконкому, гранична чисельність його апарату затверджується за пропозицією сільського голови сільською радою.

 

2. Формування виконкому.

2.1. Кандидатури сільського голови, його заступників, керуючого справами (секретаря) виконкому, секретаря ради, старост, керівників виконавчих органів ради обговоренню та голосуванню не підлягають,  вони входять до складу виконкому автоматично за посадою.

2.2. Інші кандидатури членів виконкому виносяться на розгляд сесії ради за пропозицією сільського голови, обговорюються на засіданні ради та  затверджуються шляхом голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком. Рішення по кандидатурах членів виконкому приймаються більшістю голосів від загального складу ради.

 

3. Повноваження виконкому. Рішення виконкому.

3.1. Виконком приймає рішення з усіх  важливих питань, що потребують колегіального вирішення та належать до компетенції сільської ради та її виконавчих органів, за винятком тих, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської ради (стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3.2.  Виконком  від імені та в інтересах об’єднаної територіальної громади відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, за винятком тих, які є виключною компетенцією сільської ради (стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3.3. Рішення стосовно внесення  питань на розгляд виконкому приймає сільський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, його перший заступник, секретар виконкому.

3.4. Виконком приймає рішення в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів від загального складу виконкому.

3.5. Рішення виконкому приймаються більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються сільським головою, а у разі його відсутності його першим заступником. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд  ради.

3.6. Рішення виконкому, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові до виконання всіма розташованими на території Бузівської об’єднаної територіальної громади підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх організаційно – правових форм та форми власності, а також громадянами.

3.7. В період між засіданнями виконкому, усі рішення з питань, віднесених до повноважень виконавчих органів ради приймає сільський голова  одноосібно у формі  розпоряджень.

 

4. Члени виконкому.

4.1. Члени виконкому мають право:

- Знайомитися з проектами рішень, які розглядаються на  засіданні виконкому.

- У процесі обговорення питань на засіданні виконкому:

- .Вносити пропозиції щодо порядку денного.

- Отримувати від доповідачів роз’яснення.

- Вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому.

 

5. Організація роботи виконкому.

5.1. Організаційне забезпечення роботи виконкому здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

5.2. Проекти рішень виконкому готують відповідні виконавчі органи ради, візуюють:  керівник, виконавчий орган якого готував проект, керівник юридичного сектору або особа, яка виконує його обов’язки, керуючий справами (секретар) виконкому.

5.3 Сільський голова як керівник виконкому :

- організовує в межах, визначених Законом , роботу виконкому та здійснює керівництво апаратом виконкому;

-  підписує рішення виконкому та забезпечує їх виконання;

- представляє виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежуть повноваження виконкому;

-  укладає від імені виконкому договори відповідно до законодавства.

5.4. Секретар виконкому:

- організовує роботу апарату виконкому;

- планує роботу виконкому;

- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому, візує підготовлені на підпис рішення виконкому та підписує додатки до них;

- доводить рішення виконкому до виконавців, юридичних осіб, громадян і контролює їх виконання;

- несе відповідальність за організацією і стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи;

- вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадського стану відповідно до законодавства;

- виконує інші доручення сільського голови та виконкому.

  5.5. Члени  виконкому :

- забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до розподілу функціональних обов’язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом;

- виконують окремі завдання і доручення виконкому, сільського голови і керуючого справами виконкому;

- мають право вносити на розгляд виконкому і сільського голови пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.

   На працівників апарату виконкому поширюються законодавством України про працю. Вони зобов”язані виконувати Правила внутрішнього трудового  розпорядку, інструкції по роботі з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.

5.6. Робота виконкому проводиться за річним планом роботи, який готується керуючим справами (секретарем) виконкому з урахуванням пропозицій членів виконкому, депутатів, керівників виконавчих органів ради та затверджується рішенням виконкому.

5.7. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.8. Засідання виконкому скликаються сільським головою. У разі  відсутності сільського голови чи неможливості виконання ним цієї функції засідання виконкому скликається його першим заступником або секретарем.

5.9. У засіданні виконкому  можуть брати участь депутати, запрошені представники виконавчих органів ради, виконавчої влади, громадських організацій та інші особи.

5.10. Особи, які не є депутатами, членами виконкому та не є запрошеними на його засідання, про своє бажання бути присутніми на засіданні виконкому повинні повідомити сільського голову (його першого заступника) не пізніше як за день до засідання. У разі порушення цього порядку даним особам може бути відмовлено бути присутніми на засіданні виконкому.

5.11. Під час засідання виконкому ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень.

5.12. Проекти рішень виконкому за результатами засідань виконкому у п’ятиденний термін після їх прийняття доопрацьовується з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, візуються та  підписуються сільським головою.

5.13. Рішення виконкому разом з додатками оприлюднюються на веб-сайті ради протягом 5 робочих днів після підписання.

5.14. Контроль за виконанням рішень  забезпечує керуючий справами (секретар) виконкому.

5.13 Виконавчий комітет звітує перед Бузівською сільською радою не менше ніж раз на пів року.

 

 

Секретар сільської ради                                                      В.Ф.Брунь


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua