Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Бузівська громада» (код ЄДРПОУ: 35753436) був реорганізований і увійшов до складу Жашківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Положення про старосту

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Бузівської сільської ради

Жашківського району Черкаської області

від 29.11.2017 року 2-7/VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади.

 

Преамбула

Це положення відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, Статуту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

 

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

 

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села /сіл/ (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, селища, яке перебуває у складі Бузівської сільської обєднаної територіальної громади.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Бузівської сільської обєднаної територіальної громади  та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села /сіл/ Бузівської сільської обєднаної територіальної громади  затверджується рішенням сесії Бузівської сільської ради.

Це Положення не потребує перезатвердження Бузівською сільською радою нової каденції.

1.1.4. Перелік населених пунктів Бузівської сільської обєднаної територіальної громади (сіл, ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії Бузівської сільської ради. В населеному пункті, який є адміністративним центром Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту визначення його повноважень.

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Бузівської сільської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

 

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається  в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори».

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Бузівської сільської територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту села/сіл/ (старостинського округу), де за рішенням Бузівської сільської ради проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від того, де він зареєстрував місце свого проживання.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним  присяги на засіданні Бузівської сільської ради такого змісту « Я, ПІБ , усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю , що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов*язки »

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Бузівської сільської ради.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) його смерті.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Бузівської сільсьої ради  в порядку визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Бузівської сільської обєднаної територіальної громади та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Бузівська сільска рада приймає відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Бузівської сільської ради:

1) сільський голова;

2) більшість депутатів Бузівської сільської ради;

3) виконавчий комітет Бузівської сільської ради;

4) збори членів відповідної громади села /сіл/.

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідної громади села /сіл/ у кількості не менше:

     1) 30 осіб для відкликання сільського старости.

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою(або головою у випадку коли на нього було покладення обовязки старости). Збір підписів проводиться протягом не довше десяти днів.

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого призначає Бузівський сільський голова. Тимчасовий виконувач обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори».

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

 

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту  територіальної громади у виконавчих органах Бузівської сільської ради в плідній співпраці з депутатами сільської ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту  територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Бузівської сільської ради та її виконавчих органів (збирає в громадян та передає секретарю ради);

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту;

4) внесення пропозицій до виконавчого комітету Бузівської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту виконавчих органів Бузівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

 

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території села;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Бузівської сільської об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Бузівської сільської територіальної громади, регламенту ради, цього Положення та інших нормативно- правових актів.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Бузівської сільської  територіальної ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) погоджувати проекти рішень Бузівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Бузівської сільської         обєднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади;    

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

5) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Бузівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету.

6) вести прийом членів громади (старостинського округу) згідно з визначеним  графіком, затвердженим сільським головою. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав  і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Бузівської сільської обєднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, вживати заходів до його підтримання в належному стані, сприяти  виконанню встановлених рішеннями Бузівської сільської  ради правил з питань благоустрою території ( в тому числі правил торгівлі на ринку та підтримки чистоти  в місцях проведення торгівлі).

10) сприяти проведенню передбачених Статутом Бузівської сільської обєднаної територіальної громади та розпоряджень сільського голови  заходів на території відповідного населеного пункту;

12) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади громадського порядку та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

13) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту;

14) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту, надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

15) не допускати на території відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

16) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності  Бузівської сільської обєднаної територіальної громади щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного населеного пункту  громади.

17) періодично звітувати (не менш один раз на пів року) перед виконавчим комітетом Бузівської сільської ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, передбачений Статутом  Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, про свою роботу;

18) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, Статутом  Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, іншими актами її органів;

19) контролювати роботу комунальних підприємств розташованих на підвідомчій території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг (водо-, електро- та газопостачання).

20) раз в рік проводити звірку погосподарських книг, обходом господарств.

21) виконувати поточні доручення Бузівської сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання.

22) вчиняти нотаріальні дії, передбачені частиною 1  статті 37 Закону України «Про нотаріат», а також підписувати та подавати відповідні заяви та інші документи про внесення інформації до єдиних та державних реєстрів.

23) видавати та завіряти підписом довідки на території відповідної громади, окрім фінансових документів.

 

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду (старостинського округу), її членів в органах місцевого самоврядування узівської сільської обєднаної територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Бузівської сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування узівської сільської обєднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб. а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського суспільства, що розташовані на території узівської сільської обєднаної територіальної громади інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту.

3) погоджувати проекти рішень Бузівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна узівської сільської обєднаної територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Бузівської сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної  громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів узівської сільської обєднаної територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Бузівської сільської ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Бузівської сільської обєднаної територіальної громади незалежно від форми власності;

6 ) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням Загальних зборів Бузівської сільської обєднаної територіальної громади, сприяти залученню членів громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного населеного пункту;

9) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту Бузівської сільської обєднаної територіальної громади.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Бузівської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1.  Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Бузівською сільською радою її виконавчим комітетом та сільським головою.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Бузівської сільської ради.

 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

 

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною громадою та сільським головою.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Бузівської сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Бузівською сільською радою та громадою старостинського округу.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Бузівської сільської ради.

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

3.2.5 При використанні у своїй роботі печатки несе персональну відповідальність за її зберігання та використання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

 

           Сільський  голова                                                                          О.В. Фуркало


 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua